Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

www.vespaclubmiddelkerke.be

1.Vespa Club Middelkerke

Vespa Club Middelkerke is een officiële Vespa Club.

Bij elk nieuw werkingsjaar worden door het bestuur de grote lijnen van de werking en planning VC Middelkerke opgesteld en aan de leden gecommuniceerd. Dit informeren kan op een vergadering, per mail, via de facebookpagina, via de website of op andere wijze gebeuren. Leden worden geacht hiervan kennis genomen te zullen hebben.

2.Lidgelden VC Middelkerke en Vespa Club België

Alle leden worden, op eigen verantwoordelijkheid, tegen het einde van het lopende rijseizoen -in de regel eind oktober- op schriftelijke of digitale wijze (website/mail/enz.) gevraagd hun lidgeld voor het nieuwe werkingsjaar over te maken. Dit teneinde de correcte/snelle administratieve verwerking van het lidmaatschap door VC Middelkerke (bv. de lidkaarten) te kunnen garanderen.

Dit verplichte lidgeld bedraagt 20 €.  Steunend lidmaatschap VC Middelkerke wordt voor 2019 vastgelegd op 15 € . Met een steunkaart word je niet-rijdend (= geen bestuurder of passagier) lid van VC Middelkerke. Voor minderjarige passagiers (-18 jaar) wordt geen lidgeld gevraagd.

Betaald lidgeld kan in de loop van een werkingsjaar NIET van VC Middelkerke en/of VCB worden teruggevorderd en wordt NIET teruggestort. Boekhoudkundig dekt het lidgeld de periode 01 januari tot 31 december van eenzelfde kalenderjaar.

Ook voorafbetalingen voor (meerdaagse) activiteiten worden niet terugbetaald zonder geldige ‘reden van overmacht’, (overmacht = bv. ziekte met doktersattest, overlijden in 1ste of 2de graad, andere door het bestuur aanvaarde omstandigheden).

 

3.Lidmaatschap en privacy

Ledengegevens worden opgenomen in een clubledenlijst en alle dito persoonsgegevens (telefoon, mail, adres, …) worden omwille van de privacy enkel in clubverband gebruikt. Persoonsgegevens worden NIET aan derden doorgegeven. Persoonsgegevens zullen nooit doorgegeven worden voor marketing- of andere publicitaire doeleinden.

Er wordt aan de leden gevraagd steeds de club op de hoogte te brengen van administratieve wijzigingen : een andere huisadres, telefoonnummer, mailadres,…

Bij het aangaan van een lidmaatschap gaat het lid akkoord dat de VC Middelkerke foto’s, video’s, … kan gebruiken en publiceren op de website, facebook, enz.

De persoonsgegevens die men bezorgt dienen noodzakelijkerwijs verwerkt te worden overeenkomstig artikel 5c van de Wet van 08 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gewijzigd door de Wet van 11 november 1998 (ook de Wet op de privacy genoemd). Elk lid heeft het recht op inzage en verbetering van de persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben. Men kan zich daarvoor wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking van de verenigingsgegevens, de secretaris.

4.Lid worden en voorwaarden van het lidmaatschap

 • Men kan pas nieuw lid worden na goedkeuring van de aanvraag door het bestuur. Het betalen van het lidgeld door nieuwe leden, zonder voorafgaandelijke goedkeuring van de lidmaatschapsaanvraag door het bestuur kan nooit automatisch leiden tot de aanvaarding van het lidmaatschap.
 • VC Middelkerke moet als een ‘feitelijke vereniging’ worden aanzien. In een ‘feitelijke vereniging’ is er geen sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden of het bestuur. Door lid te worden van VC Middelkerke ontlast elk lid de andere leden en het bestuur van de club van elke verantwoordelijkheid in geval van ongeval of schade veroorzaakt door henzelf of door anderen bij of tijdens een clubactiviteit. Bijgevolg verklaren de leden zich bij het aangaan van hun lidmaatschap uitdrukkelijk akkoord om zelf persoonlijk hun aansprakelijkheid op te nemen tegen aanzien van andere leden of derden tijdens of bij de clubactiviteiten.
 • Elk aangesloten lid heeft het recht om deel te nemen aan alle clubactiviteiten van VC Middelkerke met uitzondering van : de activiteiten/vergaderingen specifiek bestemd voor de bestuursleden VC Middelkerke (uitzonderingen op uitnodiging van het bestuur zijn mogelijk)

5.Voorwaarden toegelaten scooters :

 • Volgende merken en modellen worden toegelaten :

1.Vespa’s (ev. uitzonderingen uit dezelfde Piaggio groep)

2.Vespa (oldtimer/retro) replica’s (bv. LML India en Bajaj India)

3.Lambretta’s

4.Vespa’s 49CC als de ritomstandigheden dit toelaten

5.Deze scooters handgeschakeld of automatisch, tweewieler-driewieler-zijspan

De clubvoorzitter heeft het recht om in overleg met het bestuur, al dan niet éénmalig of met             vast recht uitzonderingen toe te staan.

 • Voor de scooters dienen alle wettelijke bepalingen te worden nageleefd inzake de vereiste wettelijke papieren zoals rijbewijs, inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest en een geldige              verzekering.
 • De scooters moeten in degelijke technische staat en conform de Belgische wetgeving zijn en tevens aan de wetgeving van het buitenland waarin een activiteit (deels) plaatsvindt           voldoen. Bijvoorbeeld : niet-limitatieve lijst : verlichting, signalisatie, banden, max. snelheid           (voor 49CC),…
 • Elk lid respecteert de binnen en/of buitenlandse verkeerswetgeving en dito regelgeving in verband met de verplichte motorkledij.

Bijvoorbeeld : niet-limitatieve lijst : gekeurde helm/lange broek/lange mouwen/      handschoenen/gesloten schoeisel dragen – het gebruik van alcohol of ander    middelengebruik – rijbewijzen – verzekering – enz.

 • Elk lid respecteert en volgt de richtlijnen/wegbevelen van de ritverantwoordelijken en/of wegkapiteins op. Het volgen van deze ‘wegdiscipline’ is een veiligheidsvereiste.
 • Het bestuur kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden bij het niet naleven van bovenstaande voorwaarden.

6.Samenvatting modaliteiten lidmaatschap VC Middelkerke

De aansluiting/het lidmaatschap voor een werkingsjaar gebeurt pas definitief na aanvaarding van het lidmaatschap/scootertype door het bestuur.  Om lid te worden/lidmaatschap te vernieuwen van/bij VC Middelkerke moet worden voldaan aan onderstaande voorwaarden:

 • Betalen van het lidgeld
 • Uitdrukkelijk akkoordgaan met het interne huishoudelijk clubreglement.

Via www.vespaclubmiddelkerke.be – contact (uiterst rechts) – bij onderwerp invullen:                              Huishoudelijk reglement– bij bericht: voor akkoord – code typen en versturen.

 • Voor bestaande leden, mits er geen clubvorderingen, d.w.z. openstaande schulden t.a.v. de club van een vorig werkingsjaar, zijn.

Betaling van het lidgeld geldt als handtekening ‘voor akkoord’ met het huishoudelijk reglement.

7.Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het algemeen beleid en de werking van de vereniging. Het bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, secretaris, penningmeester, PR-verantwoordelijken en ritverantwoordelijken. Het bestuur kan volgens de noodwendigheid andere leden of derden op haar vergaderingen toelaten en desgevallend als bestuurslid coöpteren. De voorzitter of de door hem aangestelde vervanger is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur, alsmede voor alle beslissingen van hoogdringende of operationele aard. Het bestuur vergadert minstens vier maal per jaar op uitnodiging van de voorzitter door de secretaris.

Het bestuur werd op de ledenvergadering van 23 november 2013 voor onbepaalde duur verkozen en aangesteld. Als bestuursleden werden aangesteld:

– Voorzitter: Etienne EECKMAN

– Secretaris-webmaster: Dolores VANSLEMBROUCK

– Penningmeester: Gino Coussaert

– Ritverantwoordelijken: Danny VAN DEN BUSSCHE

Op de bestuurvergadering van 24 april 2018 werd het schriftelijk verzoek  tot ontslag uit het bestuur van de heer Claude CLOET ingewilligd.

8.Tucht en orde

Bij elke vorm van wangedrag of het niet naleven van het huishoudelijk reglement kan Vespa Club Middelkerke op gemotiveerde wijze beslissen een lid met onmiddellijke ingang uit te sluiten, zonder terugbetaling van het lidgeld.

9.Toepassing huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 1 december 2018.

Dit huishoudelijk reglement geldt voor onbepaalde duur. Het kan gewijzigd worden op voorstel van ten minste de helft van de leden van het bestuur en wordt jaarlijks opnieuw besproken op de 1ste bestuursvergadering.

Namens het voltallige bestuur,

Eeckman Etienne, voorzitter VC Middelkerke

Geef een reactie